Kogemusõppe keskus

Projekti üldiseks eesmärkideks on ühistegevust ja koostööd väärtustava ning õppetööd rikastava kogemusõppe keskuse rajamine, selle abil täiendavate võimaluste loomine erinevate huvialadega tegelemiseks ja enesearenduseks. Toetada erinevates vormides koostööd haridussüsteemi sees ning väljaspool koolikeskkonda, tuua õpilased kitsaste koolipinkide vahelt välja ning arendada seeläbi kodanikupädevust, algatusvõimet, kultuuriteadlikkust jpm.

Projekt lähtub piirkonna eripärast, kitsaskohtadest ja arenguvajadustest ning vastab igati MTÜ Partnerite arengustrateegias kirjeldatud läbivale printsiibile „Hoitud ja väärtustatud kohalikud ressursid“.