Põhikiri

 1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühing nimetusega Virumaa Rahvaülikooli Selts (edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev, kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
  2. Ühingu eesmärgiks on vabahariduse ning huvitegevuse edendamine ja korraldamine Lääne-Virumaal, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
   1. koolituste ja loengute korraldamine;
   2. trükiste avaldamine;
   3. huvihariduse arendamine;
   4. koolitusreiside korraldamine;
   5. kultuuriürituste korraldamine;
   6. etenduste korraldamine ja andmine.
  3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
  4. Ühing on asutatud 28.01.2013
 2. Liikmelisus
  1. Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
  2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
  3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
  4. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
   1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
   2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
  5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
  6. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab ühingu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja.
  7. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
  8. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ühingu liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või pole tasunud õigeaegselt ühingu liikmemaksu.
  9. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu juhatus kustutab ühingust väljaastunu ühingu liikmete nimekirjast.
  10. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on enamus juhatuse liikmetest.
  11. Ühingu liikmetel on õigus:
   1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
   2. olla valitud ühingu juhatuse liikmeks;
   3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta.
  12. Ühingu liige on kohustatud:
   1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
   2. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutmist.
 3. Üldkoosolek
  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille igal ühingu liikmel on üks hääl.
  2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
   1. põhikirja muutmine;
   2. eesmärgi muutmine;
   3. juhatuse liikmete määramine;
   4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selle tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
   5. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
   6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
   1. aastaaruande kinnitamiseks;
   2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
   3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
  4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist igale ühingu liikmele teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha, päevakorra.
  5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
  6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
  7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.
 4. Juhtimine
  1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget.
  2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.
  3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
  4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
  5. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
  6. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
  7. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
 5. Majandustegevus ja vara jaotus
  1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
  2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  3. Ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.
  4. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
  5. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
  6. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga, mis on sõlmitud 28.01.2013 Kundas.

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga